Hồ sơ đăng ký mở mã ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

272
A. Tờ trình đề nghị mở ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
B. Nghị quyết của HĐQT về việc mở ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
C1. Đề án đăng ký mở ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
C2. Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo
D1. Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu
D2. Phiếu tự đánh giá điều kiện mở ngành
Đ. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu trước khi mở ngành
E. Các minh chứng về xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo
    1. Quyết định thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo
    2. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định
    3. Biên bản thẩm định chương trình đào tạo
    4. Xác nhận về việc chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của hội đồng thẩm định

Trân trọng./.