Thông báo về việc không áp dụng điểm giờ tự học tại Thư viện trong học kỳ 2 năm học 2019-2020

751

       Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc không áp dụng điểm giờ tự học tại Thư viện trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Thông báo này áp dụng đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương.

Thông báo này áp dụng đối với các học phần có áp dụng điểm giờ tự học tại Thư viện.

2. Thời gian áp dụng: Trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

3. Thay đổi tỷ lệ điểm các học phần áp dụng điểm giờ tự học tại Thư viện

Đối với học phần có áp dụng điểm giờ tự học tại Thư viện, tỷ lệ điểm giờ tự học tại Thư viện sẽ được cộng vào tỷ lệ điểm đánh giá giữa kỳ (nếu học phần có áp dụng điểm đánh giá giữa kỳ) hoặc tỷ lệ điểm đánh giá kết thúc học phần (nếu học phần không có áp dụng điểm đánh giá giữa kỳ).

Ví dụ:

Trường hợp 1: Học phần áp dụng điểm giờ tự học tại Thư viện, điểm đánh giá giữa kỳ và điểm đánh giá kết thúc học phần

+ Trước khi thay đổi: Quản trị học (tỷ lệ điểm giờ tự học tại Thư viện 10%, tỷ lệ điểm đánh giá giữa kỳ 30%, tỷ lệ điểm đánh giá kết thúc học phần 60%).

+ Sau khi thay đổi: Quản trị học (tỷ lệ điểm đánh giá giữa kỳ 40%, tỷ lệ điểm đánh giá kết thúc học phần 60%).

Trường hợp 2: Học phần áp dụng điểm giờ tự học tại Thư viện và điểm đánh giá kết thúc học phần

+ Trước khi thay đổi: Quản trị học (tỷ lệ điểm giờ tự học tại Thư viện 10%, tỷ lệ điểm đánh giá kết thúc học phần 90%).

+ Sau khi thay đổi: Quản trị học (tỷ lệ điểm đánh giá kết thúc học phần 100%).

        Trường Đại học Bình Dương thông báo đến các đơn vị liên quan, sinh viên biết và thực hiện./.